Skip to content Skip to footer

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Willemstraatbike B.V.
Artikel 1 – Definities
Deze ‘huurovereenkomst’ is samengesteld voor de verhuur van fiets(en) van Willemstraatbike B.V. (de ‘Verhuurder’) aan particulieren of commerciële ondernemingen, zoals hotels (is ‘Huurder’).
Artikel 2 – Identiteit
Willemstraatbike B.V. is gevestigd aan de Willemstraat 22, 3511 RK Utrecht (tevens bezoekadres). Telefoonnummer: 06 – 31 38 36 85 E-mailadres: willemstraatbike.utrecht@gmail.com Inschrijvingsnummer handelsregister: 60970537 BTW identificatienummer: NL.8541.42.289.B.01
Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Willemstraatbike B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Willemstraatbike B.V. en de consument.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ter aller tijden zichtbaar voor de consument op de website van Willemstraatbike B.V.
Artikel 4 – Huursom
De Huursom is bepaald aan de hand van het bij de boeking geldende tarief of is naderhand overeengekomen. De tarieven staan vermeld op de website van Willemstraatbike B.V.
Artikel 5 – Betaling
 1. De Huursom dient voorafgaand van de Huurperiode te worden voldaan.
 2. Alle huurfiets(en) kunnen gereserveerd worden via de website, de betaling hiervoor kan via de online betaling voorafgaande het ontvangen van de fiets(en). Bij online betaling wordt(en) de fiets(en) de hele dag voor u vastgehouden. Komt u op de dag van de reservering de fiets(en) niet ophalen dan vindt er ook geen retour van gelden plaats. De fiets(en) is/zijn de gehele dag voor u gereserveerd en kan daarom niet nogmaals verhuurd worden.
 3. ID-verificatie. Voor elke fietsverhuur is het meenemen van een geldig legitimatiebewijs verplicht. U mag ook een kopie toesturen per e-mail. Wanneer u meerdere fietsen huurt is altijd één legitimatiebewijs van de hoofdboeker voldoende.
 4. Annuleren is mogelijk mits Huurder dit 48 uur van tevoren schriftelijk aan Verhuurder meldt. Hierbij worden alleen de transactiekosten in rekening gebracht. Dit bedrag is afhankelijk van de betaalmethode die u heeft gebruikt. Bij annulering minder dan 48 uur vooraf wordt de volledige huursom in rekening gebracht.
 5. Huurder kiest zelf ervoor om een diefstal verzekering wel of niet af te sluiten. In artikel 8 hieronder leest u over het eigen risico bij een diefstal verzekering en wat het betekent wanneer u geen diefstal verzekering afsluit.
Artikel 6 – Huurperiode
 1. De Huurperiode is de periode tussen de aanvang van de huur en de teruggave van het materieel, zoals vermeld in de Huurovereenkomst. De fiets(en) dien(en) voor sluitingstijd te worden geretourneerd.
 2. Verlening van de Huurperiode vindt uitsluitend plaats met toestemming van Verhuurder en tegen de (verlenging)vergoedingen zoals vermeld onder Artikel 4 hierboven.
 3. Voortijdige teruggave van de fiets(en) beëindigt de huurovereenkomst en geeft geen recht op korting op de contractuele of verlengde Huurperiode.
 4. De fiets(en) moet(en) uiterlijk op de inleverdatum worden ingeleverd.
 5. Zijn de fiets(en) zonder toestemming niet binnen de overeengekomen Huurperiode bij de winkel ingeleverd, dan loopt de huur door tot en met de dag dat de fiets(en) word(en) ingeleverd, tegen de tarieven zoals bedoeld in Artikel 4, vermeerderd met een naheffing van €20,00. Verlengingen van de Huurperiode dienen vooraf betaald te worden bij de vestiging van Willemstraatbike B.V.
 6. Als in vorig lid heeft de Verhuurder recht om de Huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de fiets(en) terug te nemen waar de fiets(en) zich ook bevindt(en). Deze bevoegdheid heeft de Verhuurder ook indien de Huurder enige voorwaarden van de Huurovereenkomst niet naleeft.
Artikel 7 – Gebruik
 1. De fiets(en) mag/mogen alleen op normale en behoorlijke wijze worden gebruikt door de persoon/personen vermeld in de Huurovereenkomst. De fiets(en) dien(en) schoon, compleet en in dezelfde staat waarin huurder deze heeft ontvangen, bij de vestiging te worden ingeleverd.
 2. Huurder dient zorgvuldig en op gepaste wijze met de fiets(en) om te gaan. Verder is Huurder verplicht alle nodige maatregelen en voorzorgsmaatregelen te nemen om verlies, beschadiging of diefstal van de fiets(en) te voorkomen.
 3. De fiets(en) mogen niet worden gebruikt op het strand en in het duingebied voor zover er geen verharde wegen beschikbaar zijn.
 4. De fiets(en) mogen maar door één persoon tegelijk gebruikt worden, met uitzondering van een baby die in een kinderzitje zit.
Artikel 8 – Schade, verlies en diefstal
 1. Huurder is aansprakelijk voor schade aan en diefstal en verlies van de fiets(en) of onderdelen behorende bij de fiets(en) en bijbehorende uitrusting waaronder inbegrepen, zoals kettingen, sleutels en sloten, tot een door de Verhuurder vast te stellen bedrag conform generiek reglement.
 2. De diefstal verzekering dekt alleen de prijs van de fiets(en). Bij overhandiging van beiden sleutels is er een eigen risico van €230 voor een gewone stadsfiets en €750 voor een E-bike.
 3. Indien beiden sleutels niet overhandigd kunnen worden, zal Huurder aan Verhuurder een bedrag betalen gelijk aan het bedrag wanneer er geen diefstal verzekering wordt afgesloten.
 4. Het tarief bij diefstal zonder diefstal verzekering of zonder het kunnen overhandigen van beiden sleutels is voor een gewone fiets €500 en voor een E-bike €1,500
 5. Indien Huurder verhuurder niet kan of wil vergoeden, zal Verhuurder de zaak uit handen geven aan een wereldwijd internationaal incassobureau. Deze derde partij zal de voor Verhuurder verschuldigde bedragen internationaal incasseren. Alle door deze derde gemaakte kosten zullen worden verhaald op de Huurder met een minimum van €750 per fiets bovenop de prijs van vervanging van de fiets, het kettingslot en eventuele openstaande kosten.
 6. De verzekering dekt geen verlies van sleutels. De kosten voor verloren sleutels bedragen €37,50.
Artikel 9 – Kosten tijdens huurperiode
Alle lasten en belastingen ter zake van de fiets(en) is/zijn voor rekening van de Huurder. Evenzo zijn voor rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties.
Artikel 10 – Persoonsgegevens
Persoonsgegevens van Huurder die vermeld zijn zullen door Verhuurder worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit proces stelt Verhuurder in staat de overeenkomst uit te voeren en te leveren, optimale dienstverlening te verlenen en Huurder tijdig te voorzien van productinformatie en een persoonlijk aanbod. Bezwaren van Huurder tegen de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing zullen worden gehonoreerd. Huurder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en deze te corrigeren. Indien Huurder geen prijs stelt op informatie van Verhuurder, kan Huurder dit melden.
Artikel 11 – Geschillen
De rechter in de vestigingsplaats van de Verhuurder is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Verhuurder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.